தொடர்புக்கு

மீ. குமார்,

தொழிற்கல்வி படிப்பு,(I.T.I)

ஒரு தொழிற்சாலையில் மேலாளர்,

மின்னஞ்சல் :-   sri2007srima@gmail.com